www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2007

 

Akta Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

Wyniki kwerendy w zakresie zespołu nr 1302, sygn. 2

Protokolarz cechu kołodziejów w Buku – 1729-1766.

`

Oprawa tekturowa, grzbiet płócienny, stan księgi dobry, dawna sygn. 2; jęz. polski.

Przyjmowanie uczniów na naukę, przyjmowanie mistrzów do cechu, składki suchodniowe.

 

(Celem kwerendy było odnalezienie zapisów o Formanowiczach)

 

Uwaga: treść zapisów objęta cudzysłowem podana w oryginalnym brzemieniu - transkrypty

 

s. 14, zobacz dokument 15, zobacz dokument 16 zobacz dokument – opis bójki między kołodziejami i szewcami; wymieniony jest Walenty Formanowicz, Ludwik Boiński i in.. Mistrz Jan Boiński ukarany za bójkę z udziałem Wincentego Formanowicza – jego ucznia;

 

„Schadzka  AD 1732 die Juni

Za znakiem brackim stawiwszy się S. Panowie Ign. Boruski y Stanisław Kucharzewicz Ign Woytkowski Ign Kucharzewicz Woyciech Dwornicz Szymon Ludowicz Dybizbanski Kosmiderski,  przy których zgromadzeniu kastowany skrypt skargi z protestacyą y Reprotestacją poniewasz panowie Bracia z przesłyszenia błachych rzeczy chcieli zgodę uczynic ze ferment uczynił P. Boinski iz kazał protestacyę czynic Dekretacja P. Boinskiego”

 

Uwaga: dalszy zapis wielokrotnie przekreślono; być może po jakimś czasie powzięto decyzję o jego unieważnieniu.

 

„Działo się w Buku koło dnia szostego Lipca 1732 Roku

 

Za znakiem Brackim Stawiwszy się S. Panowie Ign Boinski y Stan: Kucharzewicz Starszy Ign  Woytkowski Ign Kucharzewicz Szy. Ludowicz Dybizbanski Woy. Dwornicz Jakub Kosmiderski, Przy ktorych zgromadzeniu wnosieł skargę uczciwy P. Walenty Skorkowicz y z Panem Pruskim od Sławetnych Panów Starszych Kunsztu Szewskiego aby Czeladz tego kunsztu opowiedzieli swoye dolegliwości w Sła: Bractwie Kołodziejskim.

Pierwszy Imieniem Jozef Lewandowicz wnosł Skargę przeciw Czeladzi Kołodzyski Pierwszemu Błazeiewi Okoniczewskiemu Drugiemu Walentemu Furmanowiczowi (pogrubienie autora strony)  Trzeciemu Ludwikowi Boinskiemu Jako zabawianye się na Gospodzie zwyczaynie to iest u Sła Pana Krotkiego okazyą przy obelze wielkiey dał przerzeczony Błazy Okoniczewski naypierw Jozef Lewandowicz. Drugi Towarzysz Konstu Szewskiego Imieniem Jan Oniszy Woytynski przeciwko temusz Błazeiewi Okoniczewskiemu iako mu takze okazyą dał zastąpiwszy umyslnie na drodze w tancu idącemu  Woytynskiemu ktoremu poufale mowieł aby się umkneł w krotkim czasie wyszedszy na z Izby zasadziwszy się z karami wszyscy trzey wyzy wy razem Towarzysze Kołodzeyscy tako w Izbie y wsieni pogębkowali y Strasznie zbili pogębkowali y poulicy gonieli osobliwie Woytanskiego Ludwika Furmanowicz (jak wyżej) y Błazy Okoniczewski Jana Złakowskiego bili dobrze kiiami pogebkuye cięszko ieno opowiedział ze mu zab wybili.

Swiadek zeznał Antoni Talerkiewicz zeznał iako są z zadney strony nie wedzieł tylko widział iako słusznie bili Towarzysze Kołodzieyscy Panow Towarzyszow Kunsztu Szewskiego. Swiadek drugi zeznał Wawrzyn Skowronowicz iako y Towarzysze Kunsztu Szewskiego także bili Towarzyszow Kołodzieyskich ktory pręzentowali.

Sław.Bractwo Dekretuie aby Towarzysze  Okoniczewski  y ...inski (odczyt niepewny – pismo zamazane, wytarte) oddali do Skrzynie Brackiey okinicze grzywien piec cztery oddali Instantane Deprekacyą w Gospodzie Sławetnych Panow Kunsztu szewskiego przes dwu Mieszczan przyrzeconym Towarzystwu uczynili S. Panu Boinskiego za nieutrzymanie ucznia ile w nauce uniego za maiącego Formanowicza Dekretuj aby dodał do skrzynie Brackiej grzywien dwie  połowy przykazaniu”

 

s. 32 zobacz dokument – Wyzwolenie Walentego Formanowicza z nauki zawodu. 

 

„W roku 1733 dnia 15(?) lutego Za instancium Sławetnego Pana Jana Boińskiego stszetłęszy się bratswo w dom Pana pierwszego starszego ktory to Pan Boiński widząc usiebie zupełne bratstwo wprzybytku kołodzieiskie doniowszy czas zapisu nanauce uczciwego Walętego  Formanowicza (pogrubienie autora strony)  imięnięm Antoniego y rodzicielki Ewy Formnowiczowy mieszczan bukowskich spłodzony ktorego po roku y niedziel szesci wyzwolył przy panach Janie Woytkowskim koledze swoim wtorym starszym przy Janie Kucharzewiczu y Stanisławie Kucharzewiczu stołowych y przy wszystkich Panach Braci zupełnie wszytskich wtym brastwie bęndących przy towarzyszach Starszych Janie Woytkowskim y Macieiu Łodyckim y Stanisławie Jadamowiczu ktoryto ucciwy Walęty Formanowicz oddał nadwa funty wosku złotych sztery.”

 

Dopisek: „Pan Boiński oddał swiec parę wroku 1733 na dzien Swiętego Woyciecha a drugą  parę na SS Piotr  Wtym że roku oddac przy obiecała 2(?) ot pogrzebu [...?].”

 

s. 33 – Rok 1733. Zapis spotkania i spis wpływów i wydatków. M.in. jest zapis wpływu od Walentego Formanowicza za wyzwolenie.

 

s. 36 zobacz dokument – Wyzwolenie Jana Formanowicza z nauki zawodu

 

„roku 1735 z dnia 24 Pażdziernika

Wysłany znak bracki zaktorem znakiem sczekszy się sławetne bractwo Sła Pan Stanisław Kucharzewicz Sławetny Szymon Ludowicz Starsi P Jan Woytkoski Pan Jan Kucharzewicz Pan Jan Boinski Stołowi oras całe bractwo przyktorem zgromadzeniu wyzwala Pan   Walęty Formanowicz (pogrubienie autora strony) brata swego naimię Jana (j.w.) przy ktorem wyzwoleniu oddał zadwa funtywosku bractwu należący y przy towarzyszach Janie trzepieczynskim y Janie Woytkoskim.”

 

s. 37 zobacz dokument – Dwa zapisy: rozliczenie wpłat na potrzeby cechu i przyjęcie Jana Formanowicza na naukę zawodu u swojego brata Walentego.

 

Zapis z 1734 r.

„Percepta.

 

Za pewną skargą pana Malchra Dybizbańskiego na pana Stanisława Kucharzewicza deklarował Pan Sta[użyty skrót] Kucharzewicz z Szostaków  bitych

2

 

Dn. 22.08. z pogrzebu Szostaków bitych

 

2

Czyni percepty na rok wyzy wyrazony

56

24

 

„W roku 1735 r. Wysłany znak bracki zaktorem znakiem zeszło się Sławetne Brastwo Kołodziejskie. Sła Pan Jan Woytkoski y Stanisław Kucharzewicz Starsi Pan Jan Kucharzewicz Pan Jan Boiński Pan Szymun Ludowicz Stołowi oras cały kumput brastwa zaszła Instancia Pana Walętego Formanowicza (pogrubienie autora strony) ato wzglęndem rodzonego brata Swego na imię Jana tegosz Imienia zalecaiącego na uczynic Sła rzęmiosła Kołodziejskiego którego zapisuwamy narok y niedziel Szesc u Pana Walętego Formanowicza tenże Pan Jan oddał piwa bakę przy wyzwoleniu będzie powinięn oddac funtow wosku dwa brastwu nalezący.”

 

s. 39 zobacz dokument – Suchodzienne na rok 1734.

 

Wśród mistrzów wymienieni panowie: Jan Woytkoski, Stanisław  Kucharzewicz, Jan Kucharzewicz, Jan Boiński, Szymon Ludowicz,  Woyciech Dwornicz, Malcher Dybizbański, Jakub Kośmiderski, Ludwik  Boiński.

Wśród I grupy czeladzi znaleźli się panowie: Jan Woytkoski, Walęty Formanowicz, Jan Trzepierzynski, Maci Jaruszki, Stanisław Adamowicz.

Wśród II grupy czeladzi znależli się panowie: Walęty Formanowicz, Jan Woytkoski, Franz Adamowicz, Jarmuszkiewicz.

 

s. 42 – Wpływy na 1735 r:

 

M.in. wpływ od Formanowicza za beczkę piwa

10

Item od uczni.

20

 

s. 44 – Zapis na okolicznośc przyjęcia na naukę rzemiosła kołodziejskiego p. Jana Boszkiewicza s. Tomasza przez p. Szymona Ludowicza. W tekście wymienieni panowie: Malcher Dybizbański i Walenty Formanowicz – stołowi.

 

s. 46 – Zapis ze spotkania w dniu 26.02.1735 r.:

 

„Za znakiem brackim zszedszy się Panowie Bracia na ten czas pan Jan Woytkoski p. Stanisław Kucharzewicz starsi p. Jan Kucharzewicz p. Jan Boiński p. Szymon Ludowicz stołowi Panowie: Woyciech Dwornicz P. Malcher Dybizbański P. Jakub Kosmiderski P. Ludwik Boiński P. Walenty Formanowicz y cały komput Sławetnego Bractwa Kołodziejskiego którzy przesłuchawszy Rachunku Panów starszych na ten czas będących Pan Jan Woytkoski i p. Stanisław Kucharzewicz których sławetne bractwo tak za rok 1734 iako y za rok 1735 tak z percepty iako y z expensy za lat dwa kwituią.”

 

s. 47 – Zapis ze spotkania na okoliczność przyjęcia ucznia na naukę zawodu, w którym m.in. uczestniczyli: Melcher Dybizbański i Walenty Formanowicz. W drugim zapisie na tej stronie z dn. 30.01.1736 r. informacja, że P. Formanowicz deklarował przekazanie .....itd.

 

s. 48 – Suchodzienne: m.in. p. Dybizbański, Formanowicz (bez imienia) oraz Jan Boiński.

 

s. 49 – W zapisie wymieniony p. Formanowicz.

 

s. 50 – Wydatki z 1736 r. – występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 51 – W zapisie z 1736 r. dotyczącym wyzwolenia ucznia wymienieni m.in. panowie: Dybizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 51a – p. Formanowicz – stołowy.

 

s. 52 – Suchodzienne za 1735 r. Występują m.in. Dybizbański, Walenty Formanowicz oraz Jan Boiński.

 

s. 54 zobacz dokument – Zapis z dn. 31.05.1735 r.:

 

„Anno Dm 1735 Die 31 Maji

 

Za znakiem Słwetnego Bractwa Kołodziejskiego zeszli się star. P.P. Bracia na ten czas P. Jan Woytkoski, P. Stanislaw Kucharzewicz Starsi P. Jan Kucharzewicz P. Jan Boiński P. Szymon Ludowicz Stołowi P. Woyciech Dwornicz P. Malcher Dybizbański P. Jakub Kosmiderski P. Ludwik Boiński przy ktorey zgromadzeniu p. Walenty Formanowicz (podkreślenie w protokole) na instancyą P. Jana Boińskiego przyięli Sła. P.P. Bracia Sławetnego Bractwa Kołodzieyskiego uczciwego P. Walentego Formanowicza wkomput Swoy Bracki  ktoryto wzwyz wspomniony P. Walenty Formanowicz oddał wg zwyczaju wstępne y na piwa beczkę zło. 10,-„

 

Drugi zapis: „Działo się to w roku y dnia iako wyzey oddał P. Formanowicz nawypłacenie Brata złotych trzy groszy 15. Na wosk oddał ...złotych P. Formanowicz ...dwanaście [nazwisko napisane jakby później, na kresce;  może powinna być: ”złotych zero groszy dwanaście” ?; zapis niejasny]

 

s. 55 – W zapisie wymieniony jest p. Walenty Formanowicz.

 

s. 68 – W zapisie z 27.01.1737 r. wymieniony jest p. Walenty Formanowicz.

 

s. 69 – 1.01.1738 r. – p. Walenty Formanowicz – stołowy.

 

s. 70 i 71 – w zapisie wymieniony jest Walenty Formanowicz.

 

s. 72, 73, 74, 75 – w zapisach wymienieni są panowie: Dybizbański oraz Walenty i Jan Formanowiczowie.

 

s. 83 – W zapisie z 1737 r. dotyczącym wyborów do władz cechu wymieniony jest p. Malcher Dybizbański i Walenty Formanowicz oraz Jan Boiński.

 

s. 85 i 89 – W zapisach wymienieni są panowie: Dybizbański i Formanowicz.

 

s. 88 zobacz dokument – Schadzka w roku 1738, dn. 8 kwietnia: Za znakiem brackim ze sli się Sła.  Panowie: P. Jan Boiński pierwszy starszy i P. Wojciech Dwornik wtóry starszy.

 

Dn. 2 sierpnia suchodzienne placili panowie: Malcher Dybizbański i Walenty Formanowicz oraz czeladnik p. Walentego Formanowicza – Jan Formanowicz.

 

s. 89 – Wyzwolenie Jakuba Kucharzewiza na mistrza.

 

„Wyzwleł się Jakub Kucharzewicz dn. 16.08., który oddał puł butelki piwa  przy Sła. P. Jana Boiński starszego pierszego Pana Woiecha [sic!] Dwornika wtoewgo starszego Pana Stanisława Kucharzewicza P. Malchra Dybizbańskiego Jakuba Kosmidrowskiego P. Walentego Formanowicz P. Jana Wotkoskiego Jana Przyborowica. Wyzweł się Andrzy Woytkoski dn. 4 marca przy sła. Panach Stanisławie Kucharzewiczu pierszym starszym P. Janie Boinskim wtórym P. Maychrze Dibizbańskim Panu Woiechu Dworniczu Jakubie Kośmioderski stolowych P. Janie Przyborowiczu Łukaszu Woytkoskim Jakubie Kucha[rzewiczu ?] także przy towarzyszach Janie Kucharzewiczu Grzegorzu Ruteckim, który

oddał za puł bęcki piwa..................................................... zło - 5 ;

za wosk.............................................................................         zło - 2.”

 

s. 90 – Dn. 24.02.1739 r.

 

„Z woli Pana Boga [w torszy = prawdop. w Trójcy] S. Jedynego także Sła. P. Stanisława Inikołaiewicza Burmistrza y Asesorów iego [...?] starszemi Sła. P. Boiński pierszy sta. Sła. P. Woiciech Dwornicz wtóry Pan Stanisław Kucharzewicz, P. Maycher Dibizbański stołowi Jakub Kosmiderski Walenty Formanowicz Jan Przyborowicz.”

 

s. 92 zobacz dokument – Rozliczenie wpłat Jana Formanowicza do kasy cechowej z tytułu przyjęcia w poczet mistrzów kołodziejskich.

 

„Wstępne Pana Jana Formanowicza w roku 1739 dn. 24 lutego

 oddał ......................................................................        złotych 3 groszy

 Zdanie Bractwa oddał ............................................ złotych 8 (?);

 Item (w/w) dał bęckę piwa

 Item dał na rozne expensa Brackie za roskazem

 Pano Starszych y Braci........................................... złotych 6 groszy 7;

 Item dał na trunek Bracki ....................................... złotych 2 groszy 3;

 Item dał na trunek Bracki ....................................... złotych 2 groszy 21;

 Item dał na wotkę .................................................. złotych 1 groszy 6;

 Item dał na trunek ............................................................               groszy 27.”

 

s. 93 – Dn. 24.08.1739 r. Suchodzienne placili m.in. p. Walenty Formanowicz, p. Dybizbańsli i p. Jan  Formanowicz.

 

s. 94 – Suchodzienne za rok 1740 płacili panowie wymienieni wyżej.

 

s. 95 – Zapis z 31.01.1740 r. Wymienieni: P. Maycher Dibizbański – pierwszy  starszy oraz panowie Walenty i Jan Formanowiczowie.

 

s. 98 – W zapisie dotyczącym wyzwolenia ucznia są wymienieni: Maycher Dybizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 99 – W zapisie z dn. 19.04.1748 r. jest wymieniony p. Walenty Formanowicz.

 

s. 101 – W zapisie wymienieni są panowie: Maycher Dybizbański i Walenty

Formanowicz.

 

s. 102  7.01.1742 r. W zapisie wymienieni są panowie: Walenty i Jan Formanowiczowie

 

s. 104 – W zapisie wymienieni panowie: Maycher Dybizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 106 – W zapisie wymienieni panowie: Maycher Dybizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 107 – Zapis z dn. 9.03.1741 r. dotyczącym wyborów wymienieni panowie: Maycher Dybizbański oraz Jan i Walenty Formanowiczowie.

 

s. 110 – Suchodzienne za 1741 r. M.in. panowie Walenty i Jan Formanowiczowie.

 

s. 111 zobacz dokument – Suchodzienne za 1742 r., M.in. panowie Maycher Dibizbański oraz Walenty i Jan Formanowiczowie. Pan Walenty zapłacił składki za cztery okresy, natomiast p. Jan - tylko za jeden. Jeśli chodzi o udział w wyborach obu panów, to zgodnie z zapisem na s. 112 obaj panowie - Walenty i Jan zostali wybrani do władz cechu.

 

s. 112 – Zapis z 1742 r. M.in. Pan Maycher Dibizbański – pierwszy starszy, p. Walenty (bez nazwiska) i Jan Formanowicz.

 

Uwaga: Rok 1743 - nie ma żadnych informacji o Formanowiczach.

 

s. 113 – Zapis z dn. 27.02.1744 r. dotyczący wyborów do władz cechu. P. Melchior Dibizbański wybrany pierwszym cechmistrzem. Formanowiczowie nie zostali wybrani do władz cechu.

 

s. 114 – Suchodzienne za rok 1744.  P. Melchy (sic!) Dybizbański;

Na końcu p. Walenty jest dopisany innym atramentem do listy tych, którzy zapłacili suchodzienne, z uwagą, że zapłacił za dwa lata. Jana Formanowicza już na tej liście nie ma.

 

s. 126 – Zapis z dn. 18.11.1738 r. Wymienieni: p. Boiński – pierwszy starszy cechu i p. Walenty Formanowicz.

 

s. 127 – Zapis z dn. 13.05.1739 r. Wymienieni: Maicher Dibizbański oraz Walenty i Jan Formanowiczowie.

 

s. 135 – Suchodzienne za 1745 r. M.in. wymienieni Melchyor Dybizbański i Walenty Formanowicz. Suchodzienne za ten rok zapłacił z Formanowiczów tylko Walenty. Nie ma jednak o nim żadnej wzmianki w innych zapiskach z tego roku, ani nie ma go w składzie władz cechu.

 

s. 139 – Zapis z zebrania bractwa kołodziejskiego dn. 3.04.1750 r.. Wymienieni m.in.: p. Melchier Dibizbański i p. Walenty Formanowicz.

 

s. 142 – Suchodzienne za rok 1746.

Składki płacili m.in. Melchyor Dybizbański i Walenty Formanowicz (tylko).

 

s. 152 – Suchodzienne za rok 1747 (?). M.in. wymienieni: Melchier Dibizbanski i Walenty Formanowicz. Suchodzienne za ten rok p. Walenty opłacił, ale te składki zostały dopisane innym atramentem, nie ma go też we władzach cechu.

 

s. 154 zobacz dokument – Zapis z 14.07.1747 r. i 12.01.1748: nie ma Formanowiczów, występuje tylko Melchior Dybizbański i są informacje o rodzinie Boińskich.

 

s. 158 – Suchodzienne za 1748 r.

M.in. wymienieni: p. Melchior Dybizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 166 – Suchodzienne za rok 1749. Występują m.in. Melchier Dibizbański i Walenty Formanowicz (dopisany). W tym roku znowu jest tylko informacja o płaceniu suchodziennego, ale również jak wielokrotnie wcześniej - dopisana innym atramentem.

 

Uwaga: lata 1750 - 1756 - nie ma protokołów z tego okresu.

 

s. 173 – Zapis z dn. 20.02.1757 r. Przeprowadzka bractwa. Wymieniony p. Walenty Formanowicz wśród stołowych, następnie wykreślony i znowu wpisany jako stołowy;

 

s. 174 – Suchodzienne za rok 1757.

Wśród mistrzów – Walenty, wśród czeladzi (po raz pierwszy od 1742) – Jan Formanowicz.

 

s. 177 – Zapis z dn. 15.03.1758 r.

 

„Przeprowadzka w dom Pana Jana Degorskiego y Pana Melchiora Dibizbańskiego wtórego Cechmistrza, którzy są appretowani do Slachetnego Magistratu, aby dobrze urząd prowadzili, który im jest oddany. Przytym dobrali sobie do stołu do wszelkiey obrady brackiey stołowych: pierwszy Pan Łukasz Woytkowski, Pan Jan Boiński, Pan Jędrzy Woytkowski, Pan Walenty Formanowicz (pogrubienie autora strony), Pan Jakub Kucharzewicz, Pan Jan Kucharzewicz. Młodzi są znaczeni do usług Kościelnych iako y mieyskich: Pan Józef (?) Ludowicz y Jędrzy Wiśniewski. Do wybierania Agnuskowego są na znaczeni: Szymon Tuliszka y Pan Stanisław Dibizbański.

   Paweł Woytkowski P.B.”

 

s. 178 – Suchodzienne za 1758 rok.

M.in. wymienieni: Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty (jako stołowy) i Jan Formanowiczowie. P. Jan Formanowicz został wykreślony z czeladzi i wpisany wyżej z mistrzami.

 

s. 180 zobacz dokument – Opis przyjęcia Jana Formanowicza w poczet braci cechowej.

 

„Pan Jan Formanowicz (pogrubienie autora strony). Roku Panskiego 1758. Dnia 8 Maja . Na Instancyą Pana Jana Formanowicza, zczedszy się Sła Bractwo Kołodzieyskie wdom Pana Jana Degorskiego Pierwszego Cechmistrza, wtory Pan Melchier Dibizbanski Stołowi Pan Łukasz Woytkowski, Pan Jan Boinski, Pan Jędrzy Woytkowski, Pan Walenty Formanowicz (jak wyżej), Pan Jakub Kucharzewicz, Pan Jan Kucharzewicz, Mołodsi Pan Szymun Tuliszka, Pan Jozef Ludowicz, Pan Jędrzy Wisniesk,Pan Stanisław Dibizbanski, Przy tych ze Zwysz Wyrazsnych Panach Na Instancyą Panow Jana Kucharzewicza, y Jozefa Ludowicza Wnosząc Instancyą w Sła: Bractwie Kołodzieyskim za Panem Jane Formanowiczem (pogrubienie autora strony) ktorego aby Przyięto w kongres swoy ktoremu nie czyniąc zadnej kontrowersyi, Lecz zgodnemi głosy, przymuie go w kongres swoy wspoł Brata Swoiego, ktoremu zdaie Rzemiosł Mocy Pana Boga Wszechmogącego w Troycy Swiętey Jedynego y Mocą Swoią ktora im iest dana od Zwierzchnosci aby Tego Talentu zazywał na Częsc y Chwałe Pana Boga w Trojcy S. Jedyneg y Swoy jak naylepszy Pozytek.

Oddał Wstępne zło: 1 y gro 18, na Prawa zło: 1. gro 18. Beczkę Piwa między Bracia Szytuchowego (?) zło 1 y gro 18. Za kolacyą zło: 4. y gro 15. Stuczne zło: 4. W zdanie Bractwa  zło:5 y gro 2. Za Wosk oddał  złotych 6. (Podpisał ) Paweł Woytkowski P.B.

 

s. 181 – Zapis dptyczacy wyzwolenia ucznia. Wymienieni m.in. Melchior Dibizbański i Walenty Formanowicz.

 

s. 182 – W zapisie wymienieni są: Melchior i Stanisław Dybizbańscy oraz Jan i  Walenty Formanowiczowie.

 

s. 183 zobacz dokument – Zapis z zebrania zwołanego z woli Magistratu.

 

„Roku Panskiego 1759 Dnia 29 Stycznia. Z woli Slachetnego Magistratu Obrani są Sła: Panowie na Cechmistrzestwo Jędrzy Woytkowski Pierwszy, Wtory Jan Degorski. Dobrali sobie do Stołu do Wszelki Obrady Bracki Panow Stołowych. Pierwszy Łukasz Woytkowski Melchier Dibizbanski, Jan Boinski, Walenty Formanowicz (pogr. autora str.), Jakub Kucharzewicz, Jan Kucharzewicz P. Szymun Tuliszka. Młodsi Pan Stanisław Dibizbanski, Pan Jędrzy Wisnieski Pan Jan Formanowicz (jak wyżej) Są na znaczeni do Usług Koscielnych iako y Mieyskiech. Zostało w skarbie złotych 20. Paweł Woytkoski. P. B.”

 

s. 184 – Suchodzienne za rok 1759.

Składki płacili m.in. Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty i Jan  Formanowiczowie.

 

s. 186 – Przyjęcie w dn. 18.03.1759 r. stolarza – p. Jakuba Koszanowskiego do cechu kołodziejów w obecności wszystkich wymienionych w zapisach na s. 184.

 

s. 187 – Dn. 9.03.1760 r. wybory nowych władz cechu na ten rok. Wymienione są wszystkie w/w osoby, nieco zmienione funkcje.

 

s. 188 – Suchodzienne za rok 1760.

Składki płacili m.in. Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty i Jan Formanowiczowie. W czeladzi pojawił się Jan Dibizbański.

 

s.189 – W przychodach odnotowano wpłatę Melchiera Dibizbańskiego za wyzwolenie syna w wyskości złotych 8 y groszy 5 (razem z woskiem). Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 190-191 – Dn. 27.07.1760 r. przyjęcie do bractwa p. Jana Dibizbańskiego, syna Melchiera. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 191-192 – Dn. 10.09.1760 r. przyjęcie do bractwa p. Kaspra Zygadlewicza.  Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 193 – Dn. 18.01.1761 r. wybory władz cechu. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 194 – Suchodzienne za rok 1761.

Składki płacili m.in. Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty i Jan Formanowiczowie, Jan Boiński. Brak składek od czeladzi.

 

s. 196-197 – Dn. 25.01.1761 – przyjęcie do bractwa Jana Smita – rymarza. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 198 – Dn. 12.04.1761 – przyjęcie ucznia do zawodu. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 199 – Dn. 26.04.1761 – przyjęcie ucznia do zawodu. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 200 – Dn. 6.01.1762 – przyjęcie ucznia. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 201 – Dn. 4.03.1762 r. – wybory. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 203 – Suchodzienne za rok 1762.

Składki płacili m.in. Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty i Jan  Formanowiczowie, Jan Boiński.

 

s. 204-205 – Przyjęcie do bractwa. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 206 – Dn. 3.02.1763 – wybory. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 208 – Suchodzienne za rok 1763.

Składki płacili m.in. Melchier i Stanisław Dibizbańscy oraz Walenty i Jan

Formanowiczowie.  W czeladzi - Jan Dibizbański.

 

s. 209-210 – Dn. 2.03.1763 r. – składka na J.Mości P Podwojewodzego wszystkich po groszy 16.

 

s. 212-213 – Dn. 22.01.1764 r. – wprowadzenie do bractwa Jana Dybizbańskiego. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 214 – Dn. 22.01.1764 r. – Jan Formanowicz przyjmuje ucznia z Czempinia.

 

s. 214 – Dn. 20.03.1764 r. – wybory. Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 215 – Bilans; w dochodach – od ucznia p. Formanowicza zło 14,-

 

s. 217 – Suchodzienne za rok 1764 – składki płacili wszyscy wcześniej wymieniani.

 

s. 218-219 – Dn. 26.03.1764 – przyjęcie ucznia.

 

s. 219-220 – Dn. 13.05.1764 r. wyzwolenie Pawła s. Łukasza Woytkowskiego.

Występuje nazwisko Formanowicz.

 

s. 221 – Zapis z dn. 4.10.1764 r. Występują: Jan Boiński, Walenty i Jan Formanowiczowie, Melchier i Jan Dybizbańscy.

 

s. 222, 223 – Zapis z dn. 2.12.1764 r. Występują: Walenty i Jan Formanowiczowie, Stanisław i Jan Dybizbańscy.

 

s. 224 – Zebranie zwołane na prośbę Jana Formanowicza na dzień 6.01.1765 r. na okoliczność wyzwolenia jego ucznia.

 

s. 225 – Zapis z dn. 20.01.1765 r. na okoliczność przyjęcia ucznia do nauki zawodu kołodziejskiego przez Jana Formanowicza.

 

s. 226, 227 – Dn. 17.02.1765 r. – przyjęcie do bractwa p. Jana Przyborowicza. Występują Jan i Walenty Formanowiczowie.

 

s. 228 – Wybory władz cechu dn. 10.03.1765 r. Występują: Jan i Walenty Formanowiczowie.

 

s. 231 – Suchodzienne za 1765 r. M.in. Jan i Walenty Formanowiczowie.

 

s. 234, 235 – Dn. 21.05.1765 r. – przyjęcie ucznia. Występują Jan i Walenty Formanowiczowie.

 

s. 235, 236 – Dn. 4.06.1765 r. – wyzwolenie ucznia – syna Melchiora Dybizbańskiego – Józefa. Występują Formanowiczowie.

 

s. 236, 237 – Dn. 20.10.1765 – przyjęcie na naukę zawodu Gabriela syna Pana Jana Boińskiego i Ewy u p. Jana Kucharzewicza. Występują Formanowiczowie.

 

s. 238, 239 – Dn. 29.12.1765 r. – przyjęcie ucznia na naukę zawodu. Występują Formanowiczowie.

 

s. 240 – 3.02.1766 – wybory do władz cechu. Występują Formanowiczowie.

 

s. 241 – Suchodzienne za 1766 r. Występują Formanowiczowie.

 

s. 243 – Dn. 2.03.1766 r. – wyzwolenie ucznia Jana Formanowicza.

 

s. 244, 245 – dn. 31.03.1766 r. – przyjęcie Gabriela Boińskiego do bractwa. Występują Formanowiczowie.

 

s. 246, 247 – dn. 20.07.1766 r. – wyzwolenie ucznia Formanowicza.

 

Uwaga : w latach 1760 - 1766 obaj Formanowiczowie są we władzach cechu i płacą suchodzienne.


 

 

Analiza chronologiczna zapisów

 

Nr

Data

Opis

32

15.02.1733

wyzwolenie z nauki zawodu (na czeladnika) Walentego Formanowicza, syna Antoniego (aliasPierwszeyGrosz”) i Ewy – mieszczan bukowskich. Naukę prowadził Jan Boiński (zięć Antoniego)

39

1734

Składki na suchodzienne* za rok 1734

W I grupie czeladników : Walenty Formanowicz (I)

W II grupie czeladnków : Walenty Formanowicz (II)

46

26.02.1735

Walenty Formanowicz wśród mistrzów kołodziejskich

54

31.05.1735

Dwóch Walentych Formanowiczów: jeden majster a drugi wyzwolony na majstra (?)

38 (?)

1735

Walenty Formanowicz (majster) przyjmuje na naukę zawodu swojego brata Jana Formanowicza

36

24.10.1735

Walenty Formanowicz wyzwala z nauki zawodu brata swojego Jana Formanowicza

88

2.08.1738

składki na suchodzienne* płacą: Walenty Formanowicz i czeladnik Walentego Formanowicza – Jan Formanowicz

92

24.02.1739

Wstępne (do Cechu, zostaje majstrem) Jana Formanowicza

od tego momentu do 1742 roku jako majstrowie Cechu wymieniani są:

Walenty i Jan Formanowiczowie

111

1742

Suchodzienne za 1742 r. Pan Walenty Formanowicz zapłacił składki za cztery okresy, natomiast p. Jan - tylko za jeden. Jeśli chodzi o udział w wyborach obu panów, to zgodnie z zapisem na s. 112 obaj panowie - Walenty i Jan zostali wybrani do władz cechu.

od 1742 do 1757 w składzie mistrzów cechu wymieniany tylko Walenty Formanowicz/

W tym okresie składki na „suchodzienne”, płacone przez Walentego Formanowicza, są dopisane do protokółów później i innym atramentem. Zapewne post factum – po uregulowaniu (w 1757 ?)  zaległych składek

174

1757

składki na suchodzienne płacą: Walenty Formanowicz, mistrz i czeladnik – Jan Formanowicz (syn Walentego)

178

1758

składki na suchodzienne** płacą: Walenty Formanowicz, mistrz i  Jan Formanowicz, wykreślony spośród czeladników, wpisany do majstrów.

(Jan Formanowicz w 1758r.  żeni się z Kunegundą Hałdrzyńska)

180

08.05.1758

Przyjęcie Jana Formanowicza jako mistrza

od 1759 do 1766 roku jako majstrowie Cechu wymieniani

Walenty i Jan Formanowiczowie

 

(*) „składki na suchodzienne  - podatek płacony przez rzemieślników do kasy cechu w czasie tzw. „suchych dni” (cztery razy w roku)