www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2010


    

Walenty (Valentine) Formanowicz (1859-19??)


-  emigrant do Południowej Ameryki (emigrant to South America)


Walenty Formanowicz urodził się w Gostyniu 7 lutego 1859 r., jako drugi syn kołodzieja Jana-Rafała Formanowicza i Katarzyny z domu Matyaszczyk. Sześć dni później, w kościele parafialnym w Gostyniu, odbył się chrzest chłopca, którego matką chrzestną została starsza siostra ojca, Julianna Hejnowicz (z d. Formanowicz).

       Walenty rozpoczął naukę przypuszczalnie w szkole elementarnej w Gostyniu. Gdy miał 12 lat umarł jego ojciec. Stało się to w październiku 1871 r. Śmierć Jana-Rafała postawiła jego żonę i sześcioro nieletnich dzieci w tragicznej sytuacji bytowej. Z tego powodu dwoje najstarszych synów: Jan-Nepomucen i Walenty, wkrótce podjęło naukę rzemiosła szewskiego. Katarzyna pięć lat później wyszła za mąż za Józefa Ptaszyńskiego. Umożliwiło to utrzymanie jej i czworgu młodszym córkom.

       Walenty już jako 18-latek był czeladnikiem szewskim. Przed sierpniem 1878 r mieszkał w Poniecu i być może tam zdobył zawód. W dniu 15 sierpnia 1878 r. przybył do Poznania i zamieszkał na Rynku pod nr 87 („Markt 87”) u Warajtera. Pobyt w Poznaniu wiązał się z prawdopodobnie z tzw. "wędrówką", czyli doskonaleniem rzemiosła u kilku mistrzów. Było to wymagane od czeladników przed zdaniem egzaminu mistrzowskiego. W ciągu kolejnych lat kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. W dniu 30.12.1878 r. (u Dybizbańskiego), 9.02.1880 r. (u Stęszewskiego), 7.04.1880 r. znów Rynek 87 (u Stęszewskiego), 8.06.1880 r. i 15.06.1880 r. (u Thielmana). Ostatni zapis z opatrzono dwiema datami i skrótami: 2.10.1883 r. "o.w.s." i dalej "(I R. 25.11.1885)". Pierwszy skrót prawdopodobnie oznacza „ohne Wohnsitz”, czyli bez stałego miejsca zamieszkania. Drugi z podanych zapisów (I R. 25.11.1885) może określać dzień przeniesienia do tzw. I-poboru Landwehry (rezerwy).

       Aktualnie brak informacji o losach Walentego w ostatnim piętnastoleciu XIX wieku. Przed 1902 r zamieszkał w Sarnowej k/Rawicza. W dniu 28 września 1902 r. w niedalekiej Krobi został ojcem chrzestnym swojego bratanka Wacława. Jest to ostatni znany zapis o 43-letnim wówczas Walentym Formanowiczu. Z przekazów rodzinnych wynika, że w po 1903 r. Walenty wyemigrował do Brazylii lub Argentyny.

Valentine (Walenty) Formanowicz was born in Gostyn on February 7th 1859. He was the second son of wheelwright Jan-Rafał Formanowicz and Katarzyna Formanowicz (maiden name Matyaszczyk). Six days after birth, Walenty was baptised in the parish church in Gostyn. His godmather was his father's sister, Julianna Hejnowicz (maiden name Formanowicz).

      Walenty has probably started his education in elementary school in Gostyn. When he was 12 his father died (October 1871). The death of Jan-Rafał had set his wife and six underage children in a tragic financial situation. Because of that, the two eldest sons: Jan-Nepomucen and Walenty started learning cobblery. Five years later, Katarzyna married Józef Ptaszyński. It helped her and her four daughters to manage.

       At the age of 18, Walenty was already a cobbler's apprentice. Before August 1878 he lived in Poniec and he might have learned the craft there. On August 15th 1878 he arrived to Poznań (Province capital) and lived there until 1883. He probably stayed there in order to master his craft. Apprenticeship by a couple of masters was required from apprentices before passing master's degree exam.

       At the moment we have no information regarding Walenty's life during the last 15 years of 19th century. He probably did the obligatory military service in the prussian army. Before 1902 he moved to Sarnowa in Rawicz county. On 28th of September 1902, in the nearby city of Krobia, he became a godfather of his nephew Wacław. This is the latest known fact about 43-year-old then Walenty Formanowicz. Family lore states that after 1903 Walenty emigrated to Brazil or Argentina.

    (Brasil)

    (Argentina)

Walenty Formanowicz nasceu em Gostyn aos 7 de Fevereiro de 1859. Foi o segundo filho do fabricante de carros Jan Rafał Formanowicz e Katarzyna de solteira Matyaszczyk. Walenty foi baptizado seis dias após o seu nascimento na Igreja Paroquial em Gostyn. A madrinha do rapaz foi a irmã do pai, Julianna Hejnowicz (de solteira Formanowicz).

       Supõe-se que Walenty iniciou os estudos na escola elementar em Gostyń. Quando tinha 12 anos, o seu pai morreu em Outubro de 1871. A morte de Jan Rafał fez com que a sua esposa e seis filhos menores se encontrassem numa trágica situação económica. Foi por isso que os dois filhos maiores Jan Nepomucen e Walenty, começaram a aprender o ofício de sapateiro. Cinco anos mais tarde Katarzyna casou-se com Józef Ptaszyński. Graças a isso ela e quatro filhas já não tinham problemas em sustentar-se.

       Aos 18 anos Walenty já era aprendiz de sapateiro. Antes de Agosto de 1878 vivia em Poniec. É provável que ali tivesse aprendido o seu ofício. No dia 15 de Agosto de 1878 chegou a Poznań (a cidade capital da Província). Viveu ali até 1883. é provável que a sua estadia em Poznań tivesse sido relacionada com o aperfeiçoamento das suas qualificações profissionais. Os aprendizes eram obrigados a realizar práticas com vários mestres do ofício antes de passar o exame de mestre.

       Actualmente, não dispomos de informações relativas à vida de Walenty nos últimos quinze anos do século XIX. É provável que tivesse cumprido o serviço militar obrigatório no exerército prussiano. Antes de 1902 instalou-se em Sarnowa, concelho de Rawicz. No dia 28 de Setembro de 1902, na localidade vizinha de Kroba, assistiu como padrinho ao baptismo do seu sobrinho Wacław. Esta é a última notícia relacionada com Walenty Formanowicz, que na altura tinha 43 anos. Segundo os relatos familiares, depois de 1903 Walenty emigrou para a América do Sul (provavelmente para o Brasil).


Walenty Formanowicz nació en Gostyn el 7 de febrero de 1859. Fue el segundo hijo del carretero Jan Rafał Formanowicz y Katarzyna de soltera Matyaszczyk. Seis días después de su nacimiento, Walenty fue bautizado en la Iglesia Parrqouial de Gostyn. Su madrina fue la hermana del padre, Julianna Hejnowicz (de soltera Formanowicz).

       Se supone que Walenty inició sus estudios en la escuela primaria en Gostyń. Cuando tenía 12 años, su padre murrió en octubre de 1871. Por causa de la muerte de Jan Rafał, su mujer y seis hijos menores estaban en una trágica situación económica. Por ese motivo ambos hijos mayores, Jan Nepomucen y Walenty, empezaron a aprender el oficio de zapatero. Cinco años más tarde, Katarzyna se casó con Józef Ptaszyński. Gracias a ello, tanto la madre como sus cuatro hijas ya no tenían problemas en sustentarse.

       Cuando tenía sus 18 años, Walenty ya era aprendiz de zapatero. Antes de agosto de 1878 vivía en Poniec. Se supone que allí aprendió su oficio. El 15 de agosto de 1878 llegó a Poznań (la ciudad capital de la Provincia), donde vivió hasta el año de 1883. Su estancia en Poznań se relacionaba, probablemente, con la perfección de sus cualificaciones profesionales. Antes de hacer el examen de maestro, un aprendiz era obligado a hacer prácticas con varios maestros experimentados.

       Actualmente, no disponemos de información relativa a la vida de Walenty en los últimos quince años del siglo XIX. Se supone que en aquel tiempo prestó el servicio militar obligatorio en el ejército prusiano. Antes del año de 1902, se instaló en Sarnowa, distrito de Rawicz. El 28 de septiembre de 1902, en la localidad vecina de Kroba, asistió como padrino al bautizo de su sobrino Wacław. Ésta es la última noticia cierta sobre Walenty Formanowicz, que tenía entonces 43 años. Según refieren sus parientes, después del año de 1903 Walenty emigró para América del Sur (probablemente para Brasil).