www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2006-2008


Kronika prac nad genealogią Formanowiczów i Furmanowiczów z Gniezna i Kłecka


(09-06-2006) Pierwsze informacje genealogiczne o linii kłeckiej uzyskane dzięki pomocy Pań Bożeny i Barbary Furmanowicz. Na podstawie tych informacji powstaje na stronie www.formanowicz.pl pierwszy szkic linii genealogicznej (34 osoby). Źródło: zapis w newsach i archiwalna korespondencja.


(08-02-2007) Kwerenda w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. W jej wyniku potwierdzono zapis o ślubie Piotra Furmanowicza i Marianny Galantowicz, odszukany wcześniej dzięki "PoznanProjekt". Odnaleziono również zapisy o narodzinach i ślubach ich dzieci, którymi okazały się dotychczas najstarsze osoby z wcześniej naszkicowanego drzewa genealogicznego.


Odnalezienie zapisu o śliubie protoplastów rodu Furmanowiczów z Kłecka, Piotra i Marianny  z d. Galantowicz  [=> zobacz kopię aktu (DjVu)], pozwoliło na postawienie hipotezy o ich rodowodzie. Według niej Piotr Furmanowicz (Formanowicz) urodził się w Gostyniu i jest synem Tomasza i Agnieszki z domu Kapskiej. Przesłanki pozwalające na postawienie tej hipotezy wyglądają następująco: 


AP 50/6  Księga ślubów parafii katedralnej p.w. NMP w Gnieźnie


Ślub dn. 27.06.1858 / poz. 1

Piotr Furmanowicz, lat 27 [ur. 1831]

Marianna Galantowicz, lat 24, oboje z Gniezna


Marianna Galantowicz, narzeczona Piotra Furmanowicza, rzeczywiście urodziła się w Gnieźnie:


AP 50/5 Księga urodzeń i chrztów parafii katedralnej p.w. NMP w Gnieźnie]


Marianna, ur. 22.01.1832, 

rodz. Maciej i Franciszka Galantowicz


Natomiast aktu urodzenia Piotra Furmanowicza w Gnieźnie nie odnaleziono. 


Imię „Piotr” w tym czasie (I połowa XIX w.) wśród Formanowiczów (Furmanowiczów / Fórmanowiczów) było bardzo rzadko spotykane. Jedynym znanym aktualnie Piotrem urodzonym ok. 1830 roku, jest Piotr Paweł Formanowicz urodzony w Gostyniu: 


Akt chrztu  (pozycja nr 6 w księdze ochrzczonych parafii gostyńskiej)


18 styczeń 1829 r., Gostyń, godz. 1:00 w nocy, chłopiec. 
Chrzest - 25 styczeń, Petrus Paulus 
syn Tomasza Formanowicz i Agnieszka Kapskiej, civis rotavius 
chrzestni: Franciszek Cabarzyński i Teresa Rauchut civis lanis, oboje z Gostynia.


Proszę zwrócić uwagę na fakt, że według gnieźnieńskiego aktu ślubu z 1858 r., narzeczeni mieli w chwili zawarcia małżeństwa 27 i 24 lata. Natomiast według ich aktów chrztów mieli w dniu ślubu 29 i 26 lat. Na podstawie zapisu w księdze małżeństw narzeczeni byli więc młodsi o 2 lata w stosunku do wieku wynikającego z aktów chrztów. Proszę jednak zauważyć, że różnica w wieku pomiędzy mężczyzną a kobietą pozostaje w obu przypadkach ta sama, tj. Piotr był starszy od Marianny o 3 lata. Trudno powiedzieć z jakiej przyczyny wynikło dwuletnie „odmłodzenie” narzeczonych. Marianna brała ślub w swojej parafii, czyli rzeczywista data jej urodzenia - podana w księdze chrztów - była łatwa do sprawdzenia dla księdza dokonującego zapisu o jej ślubie. Należy więc przypuszczać, że tenże ksiądz miał pewne kłopoty z odejmowaniem, lub o prostu uwierzył narzeczonym podającym swój wiek.


Próbę połączenie linii gnieźnieńsko  kłeckiej z gałęzią gostyńską 

 do chwili uzyskania ostatecznego dowodu  

należy więc traktować tylko jako hipotezę.


Wątpliwość co do hipotezy o tożsamości Piotra Furmanowicza z Gniezna i Piotra Pawła Formanowicza z Gostynia, budzi zapis w akcie ślubu tego pierwszego z Marianną Galantowicz (cyt.): „oboje z Gniezna”. 


W celu weryfikacji prawdziwości powyższej hipotezy planuję podjęcie następujących poszukiwań (kwerend): 


  • odszukanie zapisu o zawodzie Piotra Formanowicza (da to możliwość ewentualnego późniejszego przeszukania ksiąg cechowych).  Zapis taki (jeśli nie ma go w zapisach o chrztach dzieci) występuje zapewne w akcie urodzenia (cywilnym) syna Stanisława z 18.04.1875 roku (Braciszewo) w APP, nr zespołu 1854/0/1 lub 1855/0/1 (Gniezno, Urząd Stanu Cywilnego, I lub II obwód wiejski).
  • kwerenda w księgach meldunkowych gminy Gniezno (Cierpięgi  tam urodziło się pierwsze 3-dzieci) w zespole nr 42/0 w APP o/Gniezno. Uwaga z indeksu: „na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości”. Praca dość karkołomna... 
  • odszukanie aktu zgonu Piotra Furmanowicza (i jego żony). Według wspomnień rodzinnych małżonkowie, rodzice Stanisława Furmanowicza, zmarli gdy ten miał 12 lat a więc (1875+12=) ok. 1887 roku. Z kolei wg odnalezionego dokumentu meldunkowego ich starszy syn Walenty, przeniósł się w 1888 roku z Gniezna do Poznania. Może więc w gnieźnieńskich księgach parafialnych szukać należy aktu zgonu Piotra i Marianny Furmanowiczów. Odnaleziona data śmierci Piotra pozwoli na podjęcie poszukiwań dokumentu jego zgonu z USC w Gnieźnie (dokumenty przechowuje częściowo AP o/Konin). W dokumencie tym powinna być podana data i miejsce urodzenia Piotra.,


(06-07-2007) Uzyskanie z Archiwum Państwowego w Poznaniu kopii aktu ślubu Piotra Furmanowicza i Marianny Galantowicz [ => zobacz kopię aktu (DjVu)],


(05-12-2007). Potwierdzenie zawodu antenata rodu. Piotr Furmanowicz, mąż Marianny z d. Galantowicz, był z zawodu młynarzem (łac.: „molitor”). Fakt ten potwierdzają wpisy we wszystkich (5 znanych), aktach chrztu dzieci małżonków Furmanowiczów. Zgodnie z wcześniejszymi planami kwerend, znając ten fakt należałoby sięgnąć do księgi cechu młynarzy w Gnieźnie (APP, zespół nr 1310 / 6, lata 1789  1902), gdzie około roku 1858 (1844-1858) powinien pojawić się zapis o wpisaniu do cechu mistrza (ucznia-czeladnika ?) Piotra Furmanowicza. 


(03-03-2008) Poznawszy zawód Piotra Furmanowicza (patrz wyżej) nasuwa się pewna zbieżność w kwestii jego ewentualnego pochodzenia z Gostynia. Żona Jana (starszego brata Piotra) Katarzyna była młynarzówna z domu (córką młynarza Franciszka Matyaszczyka). Wśród Formanowiczów (Furmanowiczów / Fórmanowiczów) zawód ten udokumentowany został jedyne u Piotra Furmanowicza i jego syna Józefa. 


(26.06.2008) Kwerenda w dokumentach z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Nieoczekiwane odnalezienie zapisu o miejscu urodzenia i zgonu najmłodszego dziecka Piotra Formanowicza (zapis przez "o") i Marianny z d. Galantowicz, kieruje poszukiwania do ksiąg parafii Kołdrąb (wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski), jako ostatniego znanego miejsca zamieszkania małżonków (data zapisu: 30.07.1878 r.). Czy tam zmarli - w/g wspomnień rodzinnych w 1887 r. ? 


W zapisach zgonów z USC w Gnieźnie z lat 1883 -1890 (zarówno miasto, jak i obszar wiejski) nie odnaleziono aktu zgonu Piotra lub Marianny Furmanowiczów. 


Karty meldunkowe miasta Gniezno (zespół 42 APP o/Gniezno) dotyczą okresu po II-wojnie światowej. Karty z II-połowy XIX-wieku nie zachowały się


Reasumując po wynikach kwerendy w APP z dn. 26.06.2008 r. Jedynym źródłem, który może zawierać wskazówki co do pochodzenia Piotra Furmanowicza (Formanowicza) pozostała księga młynarzy z Gniezna (APP, zespół nr 1310 / 6, lata 1789  1902). Księga ta, jako nowy nabytek Archiwum, jest obecnie w trakcie konserwacji. Dostęp do niej będzie możliwy prawdopodobnie we wrześniu / październiku b.r.


(08-07-2008) W księgach zgonów parafii Kołdrąb (wpis poprzedni - pkt 1,) w zapisach do roku 1890, nie odnaleziono aktów zgonów Piotra Furmanowicz (antenata rodu) ani jego żony Marianny z d. Galantowicz.


(11-07-2008Dużą pomocą w dalszych poszukiwaniach śladów Piotra i Marianny może okazać się poniższa tabela:


Udokumentowane miejsca zamieszkania Piotra i Marianny Furmanowiczów oraz ich czworga synów w okresie od 1858 do 1901 roku. 


Rok

Piotr i Marianna

Furmanowiczowie

Synowie Piotra i Marianny

Józef

Walenty

Antoni

Stanisław

27.06.1858

Gniezno (ślub)

-

-

-

-

1859

Gniezno - Cierpięgi

-

-

-

-

1860

Gniezno - Cierpięgi

-

-

-

-

1861

Gniezno - Cierpięgi

* 25-02-1861

-

-

-

1862

Gniezno - Cierpięgi

Gniezno - Cierpięgi

-

-

-

1863

Gniezno - Cierpięgi

Gniezno - Cierpięgi

* 01-02-1863

-

-

1864

Gniezno - Skiereszewo

Gniezno - Skiereszewo

Gniezno - Skiereszewo

-

-

1865 ... 1874

? (Gniezno lub okolice)

? (Gniezno lub okolice)

? (Gniezno lub okolice)

* 10-01-1867

-

1875

Gniezno - Braciszewo

Gniezno - Braciszewo

Gniezno - Braciszewo

Gniezno - Braciszewo

* 18-04-1875

1876 ... 1877

?

?

?

?

?

1878

Popowo Tomkowe

(8 km na półn-wsch. od Kłecka)

Popowo Tomkowe

Popowo Tomkowe

Popowo Tomkowe

Popowo Tomkowe

1879 ... 1885

?

?

?

?

?

1886

?

Sławno

(8 km na poł-zach. od Kłecka)

?

?

?

1887

?

Sławno

Gniezno

Kłecko

?

1888

?

? (USA)

Poznań

Poznań

?

1889

?

? (USA)

Poznań

Poznań

?

1890

?

? (USA)

Poznań

Poznań

?

1891


USA - Chicago

Poznań

Kłecks

?

1892


? (USA)

Kłecko

?

?

1893


? (USA)

Kłecko

?

?

1894


? (USA)

Kłecko

Kłecko (ślub)

?

1895


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

?

1896


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

?

1897


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

Kłecko

1898


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

Poznań

1899


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

Poznań

1900


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

Kłecko

1901


Kłecko

Biskupice k/Kłecka

Kłecko

Polska Wieś k/Kłecka


Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć potrzebę kwerendy w zaspole archiwalnym z APP sygnatura: 53/1870/0/163: tytuł i daty: Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód wiejski, skorowidz do rejestrów śmierci; 1882-1899. Przekazana we wspomnieniach rodzinnych informacja, jakoby Piotr i Marianna - rodzice Stanisława - zmarli gdy ten miał 12 lat (czyli w roku 1887), może okazać się prawdziwą. Wskazują na to zapisy z kart meldunkowych m. Poznania, dotyczące Walentego i Antoniego Furmanowiczów oraz Jadwigi córki Józefa Furmanowicza. Adnotacje z tych kart są źródłem danych w powyższej tabeli. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy rokiem 1887 a 1888 troje dorosłych już synów Piotra i Marianny zmienia miejsce zamieszkania: Walenty z Gniezna do Poznania, Antoni także do Poznania lecz z Kłecka, a najstarszy Józef - jeśli nie w 1888 roku, to w najbliższym - emigruje do USA i w Chicago, w 1891 r. rodzi mu się córka Jadwiga. Gdzie wówczas przebywał niepełnoletni Stanisław - nie wiemy. Według wspomnień rodzinnych był pod opieką Antoniego. Coś musiało się zdarzyć w życiu tych trojga, że w jednym czasie postanawiają się ... usamodzielnić (?). Przyczyną mogła być śmierć rodziców. A czy nastąpiła ona w okolicach Kłecka - wiele na to wskazuje. 


(28-08-2008Kwerenda w aktach zgonu z USC Kłecko (obwód wiejski) z lat 1882-1899, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Trzy akty zgonu jakie odnaleziono, to dokumenty dotyczące śmierci dzieci Walentego Furmanowicza i Joanny z d. Libera, czyli wnuków Piotra i Marianny Furmanowiczów. Akty zgonów z obwodu miejskiego m. Kłecka przeszukano już wcześniej w księgach parafialnych. W tym stanie rzeczy pozostaje jako jedyne niesprawdzone jeszcze źródło, księga cechu młynarzy z Gnizna. Trudno bowiem liczyć na przypadek, który ujawniłby miejsce śmierci Piotra Furmanowicza.  


(21-10-2008) Włączenie linii rodowej Furmanowiczów z Gniezna i Kłecka do drzewa Formanowiczów z Buku i Gostynia. Zapowiadana już wielokrotnie wcześniej kwerenda w księdze cechu młynarzy z Gniezna przyniosła rewelacyjne (choć spodziewane) wyniki. Tak jak przypuszczałem już od ponad dwóch lat, Piotr Furmanowicz, antenat linii gnieźnieńsko-kłeckiej, który 26 czerwca 1858 r. w katedrze gnieźnieńskiej wziął ślub z Marianną Galantowicz, pochodził z Gostynia i - tak jak sądziłem - był synem Tomasza Formanowicza i Agnieszki z d. Kapskiej. Dowodem potwierdzającym moją hipotezę jest pismo w jęz. polskim z 1858 r., w którym Piotr Formanowicz zwraca się do władz cechu młynarzy w Gnieźnie z prośbą o przyjęcie go do grona majstrów. Na dalszych stronach znajduje decyzja cechu w tej sprawie (w jęz. niemieckim), z której wynika, że Piotr urodził się w Gostyniu. Dzięki temu odkryciu z pełną odpowiedzialnością można dziś włączyć linię gnieźnieńsko-kłecką do drzewa genealogicznego Formanowiczów z Buku i Gostynia.
Zapisy z ksiąg parafialnych 

dotyczących rodziny Furmanowiczów

z Gniezna i Kłecka

(archidiecezja gnieźnieńska)


Ślub protoplastów rodu oraz narodziny ich dzieci


AP 50/6  Księga ślubów parafii katedralnej p.w. NMP w Gnieźnie


Ślub dn. 27.01.1858 / poz. 1     [ => zobacz kopię aktu  „djvu” ]

Piotr Furmanowicz, lat 27

Marianna Galantowicz, lat 24 

[Marianna, ur. 22.01.1832, rodz. Maciej i Franciszka Galantowicz]

[AP 50/5 Księga urodzeń i chrztów parafii katedralnej p.w. NMP w Gnieźnie]

 

AP 99/5 Księga urodzeń i chrztów parafii p.w. św. Wawrzyńca w Gnieźnie


1.     ur. 01.12.1859 / chrz. 18.12.1859 / poz. 101, Cierpięgi 

Franciszka,        rodzice: Piotr Furmanowicz (zawód: „molitor”  młynarz), Marianna Galantowicz

chrzestni: Maciej Galantowicz, Marianna Borkoska  Gniezno

zgon - Cierpięgi, dn. 22.01.1860 / poz. 5  Franciszka (2 m-ce) 

rodz. na Galantowicz

[AP 99/14 Księga zgonów parafii p.w. św. Wawrzyńca w Gnieźnie]


2.     ur. 25.02.1861 / chrz. 10.03.1861 / poz. 18, Cierpięgi 

Józef,                 rodzice: Piotr Furmanowicz (zawód: „molitor”  młynarz), Marianna Galantowicz

chrzestni: Kasper Galantowicz, Franciszka Radomska  Gniezno


3.     ur. 01.02.1863 / chrz. 08.92.1863 / poz. 13, Cierpięgi 

Walenty,         rodzice: Piotr Furmanowicz (zawód: „molitor”  młynarz), Marianna Galantowicz

chrzestni: Edmund Służewski  Gniezno, Marianna Witakoska - Skierszewo


4.     ur. 23.11.1864 / chrz. 04.12.1864 / poz. 91, Skiereszewo 

Andrzej,                 rodzice: Piotr Furmanowicz (zawód: „molitor”  młynarz), Marianna Galantowicz

chrzestni: Karol Cabański, Leokadia Galantowicz  Gniezno

zgon - Skiereszewo, dn. 13.12.1864 / poz. 65  Andrzej (9 dni) 

rodz. Piotr Furmanowicz, Marianna Galantowicz

[AP 99/14 Księga zgonów parafii p.w. św. Wawrzyńca w Gnieźnie]


5.     ur. 10-01-1867 r. w Gnieźnie [nie odnaleziono aktu chrztu]

Antoni


AP 59/17a – Księga urodzeń i chrztów parafii p.w. św. Trójcy w Gnieźnie


6.     ur. 18.04.1875 / chrz. 25.04.1875 / poz. 104, Braciszewo 

Stanisław,         rodzice: Piotr Furmanowicz (zawód: „molitor”  młynarz), Marianna Galantowicz

chrzestni: Andrzej Galantowicz, Tekla Żołądkiewicz - Gniezno


Akt zgonu Nr 290/1878,  Gniezno, dn. 30.07.1878 r. (Archiwum Państwowe w Poznaniu)


7.    PIOTR FORMANOWICZ zamieszkały w miejscowości Popowo Tomkowe (parafia Kołdrąb) zgłosił zgon w dniu 24 lipca 1878 r. 

dziecka mającego 9 tygodni, urodzonego w Popowie Tomkowym, syna PIOTRA FORMANOWICZA i MARIANNY z GALANTOWICZÓW.   


Śluby dzieci oraz narodziny wnukówAP 108/11  księgą ślubów parafii św. Jerzego w Kłecku


Ślub dn. 03.11.1894 / poz.11 

Antoni Furmanowicz, wiek 27 lat, Kłecko 

Konstancja Kaczmarek, wiek 19, Polska Wieś


AP 108/8  księga urodzeń i chrztów parafii św. Jerzego w Kłecku


ur. 12.07.1895 / chrz. 18.07.1895 / poz. 70

Czesława, rodz. Antoni Furmanowicz, Konstancja Kaczmarek

(ślub 23.02.1852 Adam Staniszewski, Gniezno)


ur. 15.02.1898 / chrz. 21.02.1898 / poz. 22

Kazimierz, rodz. Antoni Furmanowicz, Konstancja Kaczmarek


ur. 16.07.1899 / chrz. 20.07.1899 / poz. 79

Wincenty Czesław, rodz. Antoni Furmanowicz, Konstancja Kaczmarek


ur. 25.12.1905 / chrz. 30.12.1905 / poz. 132

Sylwester, rodz. Antoni Furmanowicz, Konstancja KaczmarekAP 108/11  księgą ślubów parafii św. Jerzego w Kłecku


Ślub dn. 08.02.1886 / poz. 7

Józef Furmanowicz, lat 25, Sławno 

[ur. w 1861 roku, tożsamy z 2 dzieckiem Piotra Furmanowicza i Marianny Galantowicz]

Pelagia Urbańska, lat 23, Kłecko


AP 63/10 Księga urodzeń i chrztów parafii p.w. św. Trójcy w Gnieźnie


1.      ur. 29.01.1887 / chrz, 30.01.1887 / poz. 10, Sławno

Stanisław Zygmunt,         rodz. Józef Furmanowicz, Pelagia Urbańska

                               Chrzestni: Marcin Urbański, Józefa Ziałecka - Kłecko


AP 108/8  księga urodzeń i chrztów parafii św. Jerzego w Kłecku


2.      ur. 16.11.1894 / chrz, 27.11.1894 / poz. 121

Władysław, rodz. Józef Furmanowicz, Pelagia Urbańska

(zgon 29.12. 1895


3.      ur. 28.1.1897 / chrz. 16.02.1897 / poz. 28

Zofia, rodz. Józef Furmanowicz, Pelagia Urbańska


4.      ur. 11.3.1899 / chrz. 02.4.1899 / poz. 40

Leon, rodz. Józef Furmanowicz, Pelagia Urbańska


5.      ur. 15.01.1902 / chz. 06.2.1902 / poz. 

Czesława, rodz. Józef Furmanowicz, Pelagia Urbańska
Walenty i Joanna Libera (brak aktu ślubu  1891/2)


AP 108/8  księga urodzeń i chrztów parafii pw. św. Jerzego w Kłecku


1.      ur. 14.09.1892 / chz. 25.09.1892 / poz. 65

         Stanisław, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera


2.      ur. 18.01.1894 / chrz. 28.01.1894 / poz. 16

         Marianna, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera

         (ślub 13.05.1914 Stefan Piotrowicz,, Dortmund, parafia św. Trójcy)


AP 200/6  księga urodzeń i chrztów parafii pw. św. Mikołaja i św. Jadwigi w Dębnicy k/Kłecka


3.      ur. 11.08.1895, Biskupice

         Ludwika, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera


4.      ur. 15.08.1896, Biskupice

         Bronisława, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera


5.      ur. 17.01.1898, Biskupice

         Antoni Józef, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera


6.      ur. 23.01.1900, Biskupice

         Konstanty, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera

         (ślub 13.05.1923, Joanna Libera, m. nieczytelna, diecezja wileńska, /Litwa/)


7.      ur. 29.04.1901, Biskupice

         Zofia, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna Libera


8.      ur. 14.08.1902, Biskupice

         Ludwik, rodz. Walenty Furmanowicz, Joanna LiberaAP .....  księgą ślubów parafii w Dzekanowicach


Ślub dn. 12.04.1902 / poz. ?

Stanisław Furmanowicz, lat 25, zam. Polska Wieś, par. Kłecko

Zofia Adamczewska, lat 21, zam. Siemianowo

świadkowie: Antoni Furmanowicz, Kacper Granatowicz


AP 108/8  księga urodzeń i chrztów parafii św. Jerzego w Kłecku


ur. 16.01.1903 / chrz. 25.01.1903 / poz. 13

Henryk, rodz. Stanisław Furmanowicz, Zofia Adamczewska


ur. 3.04.1905 / chrz. 09.05.1905 / poz. 65

Helena, rodz. Stanisław Furmanowicz, Zofia Adamczewska


ur. 04.06.1907 / chrz. 16.06.1907 / poz. 51

Anna, rodz. Stanisław Furmanowicz, Zofia Adamczewska
Sprawdzono księgi: