www.formanowicz.pl [start]

© Mariusz Formanowicz, 2010Wielichowo, księga radziecka

APP, nr zespołu: 4325/0, sygn. I/7


(wybrane karty z lat 1760 - 1791)


Wymienione w tekśtach osoby, znajdujące się w drzewie

genealogicznym Fórmanowiczów z Wielichowa,

zostały wróżnione linkami do ich kart osobowych.Anno Domini 1763 Die 21 Februarij

Ponieważ Furmanowiczowie Wojciech z Michałem Bracia między sobą kłotnie wszczynaią dotych czas, będąc dostatecznie w podziale uspokoioni, iednakze kłotnie znawiaią, odtąd  przykazuie się im, aby Brat starszy Wojciech od matki y Michała Brata oddalił się, na osobność, ato naydali daie się Woyciechowi frystu [?] do puł Postu. Jezeliby zas tego nie uczynił y kłotnie znich który kłótnie wszczynał, nie odwłocznie odda grzywien 10.


Anno Domini 1763 Die 27 Aprilis

Przed Sąd Burmistrzowski Zacnie Sławetnego Pana Michała Lapockiego Burmistrza na tenczas, Sła[wetnych] Panow Stanisława Bopkowicza, Mikołaja Cichego Raycow. Stanąwszy Pan Wojciech Ekonom Siekowski z Marcinem mielcarzem Siekowskim, wniosł Skargę przeciw Panom Michale Słowiku y Wojciechu Synu Mieszczany Wielichowskich który przysłał tegoz Marcina mielcarza po chmiel do Michała Słowika w Niedzielę Przywódną gdzie przy mierzeniu tegoz chmielu skłocieli się słowami zelżywymi, tak, ze Michał Słowik uderzył mielcarza w gębę razy dwa, Wojciech syn raz ieden. Sąd tedy uwazaiąc Złość y zuchwałość Panow Mieszczanow, ze się wazyli ludzi maiących nad sobą Pana swego w Domu swym lzyc y bic a co większa ze Panow Dziedzicznych poruszaiąc wzdłuc Sentencyi wydanych, aby za policzek Zadany Marcinowi mielcarzowi Siekoskiemu oddali kazdy z osobna wosku po funtow cztery do Koscioła Farnego Wielichowskiego. Że zas Pan ….


*  *  *


Roku Panskiego 1773 Dnia 16 Miesiąca Marca

Nizey na podpisie wyrazony, daię tę moią władzą, czyli moc Sławetnemu Panu Michałowi Formanowiczowi, na plac moy własny na mnię spadaiący po Rodzicach moich Wawrzyncu y Annie Nadolskich, na ktorym Dom pogorzał. Za zgodą uczynioną między nami w sumie złotych polskich dziesięc dico 10. Ktoremu odtąd wolno mieć mięszkac zazywac jako swego własnego, bez wszelki impedycyi Rodzenstwa mego. Na co się podpisuię piorem własnym dla tym większego waloru. Ktory Zapis stał się w Domu Burmistrzowskim, przy obecnosci Jego, wraz pod bytność R Sła[wetnego] Woyta.

                                                                 

(podpisy:)

Wawrzyniec Przykłocki Burmistrz

Mikołay Cichy Woyt

Maci Nadolski Dziedzic Gruntu Tego


*  *  *


Memoriał w Miasteczku Naszym.

w Przytomnosci osobiscie zgromadzonych Bormistrza z ladą woytoskiego Urzędu z ławicą Zacnie Sławetnego Wawrzyńca Przykłockiego Bormistrza na ten czas sła[wetneych] Kazimierza Linkiewicza Mikołaia Cichego Michała Słowika Walentego Przykłockiego Zacnie sła[wetnego] Franciszka Gałkoskiego Woyta sła[wetnych] Matheusza Nowackiego Franciszka Nadolskiego Michała Formanowicza Jakuba Sliwinskiego Roku Pan[skiego] 1776 Dnia 19 Miesiąca Maia.

Pod czas wizyty Jasnie Wielmoznego Ic[hmosc]i X. Gleszczynskiego Kanonika Katedralnego Poznanskiego Pana a Dobrodzieia Naszego Uzalenie było wukrzywdzeniu naszym. Pierwsza o szkołke ktora nam odjęta była wlat kilku ta pure zbudowana sumptem Mieyskim, bo na grącie Mieyskim stoiąca. Druga ogrod Mieyski był nadany Mieszczanionowi y ten własnosc Koscielną wszedł był y kontrakte[m] organiscie przydany. Trzecia sciegna Mieyskie ab antiquo worane y zagrodzone były y te własność Proboszczoską wchodzieły, gdzie trzoda Mieyska hodzic zwykła za ktore wrekompense łąka nazwiskiem szeroka nadana. Drugie przeganowisko na podwilkunowie pastwisko Mieyskie prosto wBor Probosz[cz]owski przez ktory Bor trzoda Mieyska hodzic zwykla. Czwarta droga idąc naprzed Miescie wedle Probostwa, od lokacyi Miasta ta wrezerwie zostałą do dalszy dyspozycyi Przeswiętney Kapituły Panow naszych Dziedzicznych.

My Zazaleniem dopraszaiąc się Jasnie Wielmoznego Ic[hmosc]i X. Wizytatora, na tych Miast wyszedł y Uznał słusznie y sprawiedliwie Uzalenie nasze Wraz z Jasnie Wielmoznym Ic[hmośc]ią X. Biskupem Bendenskim a Proboszczem Naszym, wracaiąc się do pierwszego Jako to szkołki ktorą przyznali Jasnie Wielmozni Panowie aby Miastu oddana była na przyszły da Bog doczekac [rok ?] Jest Swiętego Woyciecha  wRoku 1779. ogrod Mieyski y ten Miastu oddany, Sciegna zwysz wyrazone te Miastu przyznane y przy prezency Jasnie Wielmoznego Wizytatora okopane.


*  *  *


Roku Pan[skiego] 1788 Dnia 21 Mie[siąca] Kwietnia. My Nizy Wyrazeni Bormistrz z Radą y Woyt Zławicą Jakosmy Zabrali Pozyczanym sposobem od sławetnego Michała Formanowicza na własną potrzebe Miasta naszego Wielichowa toiest na interes warszawski przy obecnośći nizey wyrazonych Cechmistrzow Miasta Wielichowa Jako y szafarzy y Całego Pospolstwa Czerwonych  Zł  XX Czterdziesci Dico 40 Ktoremu in vim [in vime wplecione] prowizyi Cała lada y pospolstwo puszczamy mu łąki toiest Bykową Sciegna Bielnik ato dla prętszego oddania zwysz pominioney Summey zapisuie sie ta suma na tych zwysz pominionych łąkach Co się Działo w Domu Bormistrzowskim zacnie Sła[wetnego] Kazimierza Balcerkiewicza Bormistrza naten Casz Sla[wetnych] Mateusza Nowackiego Mikołaia Cichego Franciszka Gałkowskiego Franciszka Nadolskiego Raycow Marcina Sadowicza Woyta naten Czasz Bartłomieia Krukowicza Jakuba Sliwinskiego Szafarzy Miasta Wielichowa na Co się iedni trzymanemi drudzy własnemi rekami podpisuią Franciszek Krzyczynski Cechmistrz konsztu szewskiego Franciszka Gałkowskiego Cechmistrz konsztu krawieckiego Andrzeia Łoykowicza Cechmistsza konsztu Rybackiego Tomasza Słonimskiego Cechmistra Konsztu Kołodzieyskiego Jakuba Sliwińskiego Cechmistrza konsztu Garczarskiego Mikołay Cichy ma to pisz sie wolny na grątu moie własne Michałowi Formanowiczowi.


Działo się w Wielichowie Dnia 14 Miesiąca Kwietnia Roku Pans[kiego] 1791 ato w Domu Sła[wetnego] Nowackiego w Przytomności Mieszczan y Pospolstwa tegoz Miasta Wielichowa. Urzędy tak Bormistrzowski jakolitez Woytowski Zadosyc Czyniąc Dekretowi Komissarskiemu J K Mo[śc]i a będąc przywroconemi do Urzędow Swych na to Mieysce wraz spospolstwem zszedłszy się tez Urzędy tak Bormistrzowski Jakoli tez Woytoski Assesoro sobie przybrac postanowiły.

Przybrał Urząd Bormistrzowski Assesora Sła[wetnego] Bartłomieia Krzekowicza Szymona Gaiewicza Matheusza Rusdowicza Franciszka Krzyczynskiego.

Urząd Zas Woytowski Sła[wetnego] Jana Lasy [?] Grzegorza Balcerkiewicza Wojciecha Słowika Walęty Kuzdowicz.