Formanowiczowie z Wielkopolski

o. Jan (Piotr) Formanowicz

*30-01-1745 Gostyń 
(data i miejsce urodzenia)
+02-03-1808 Przemęt /Przemęt/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wykształceniezakonne
Zawód wyuczonyzakonnik w klasztorze OO. Cystersów
Zawód wykonywanyproboszcz parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Przemęcie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-01-1745
Miejsce ceremoniałuGostyń
Ojciec chrzestnyWojciech Zelmanowicz
Matka chrzestnaAgnieszka Czabayska
Miejsce pochówkuPrzemęt
Zdarzenia:
LPDataNazwa
119-02-1783 Spotkanie trzech braci Formanowiczów w Przemęcie
W dniu 18.03.1783 r. Ojciec Jan Formanowicz pobłogosławił związek małżeński zawarty pomiędzy Ignacym Formanowiczem i Małgorzatą Śmiełkiewiczówną, pochodzącymi z Gostynia. Świadkiem ślubu był Jakub Formanowicz, również z Gostynia. Jakub i Ignacy byli najprawdopodobniej młodszymi braćmi O Jana (Piotra) Formanowicza.
==================
Zapis aktu ślubu z ksiąg parafii w Gostyniu: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ja niżej podpisany zaświadczam, iż roku bieżącego 1783 dnia 18 miesiąca lutego Wielebny Ojciec Jan Formanowicz profes i (actu - czynny, prawny?) prezbiter opactwa naszego przemęckiego zakonu cystersów pobłogosławił ślub w kościele parafialnym przemęckim pomiędzy Sławetnym młodzianem Ignacym Formanowiczem a Sławetną panną Małgorzatą Smielkiewiczowną, poprzedziwszy Spowiedzią Świętą. W obecności świadków, mianowicie Sławetnego Jakuba Formanowicza obywatela gostyńskiego i Józefa Bytnera mieszkańca (incola) przemęckiego. Na której rzeczy pamiątką kładę moją rękę i pieczęcią własną kościoła parafialnego św. Andrzeja pieczętuję. Dan w Przemęcie roku jak wyżej dnia 19 lutego.
(-) Brat Szczepan Szukalski
przeor i proboszcz przemęcki
ręką własną"
2od 1784 do 1808 Proboszcz w kościele w Przemęcie k/Wolsztyna
Ojciec Jan Formanowicz, Przeor przemęckiego klasztoru OO. Cystersów, kierował parafią przy kościele pod wezwaniem św. Andrzeja w Przemęcie od 1784 r. Pierwszy zapis w księdze metrykalnej ma brzmienie: Joannes Formanowicz Professus et Presidens (przewodniczący, naczelnik) Premetensis. Ostatni zapis o O. Formanowiczu jako proboszczu nosi datę 2.10.1807 r. Nowy proboszcz pojawia się w księgach w maju 1808 r. Został nim O. Robert Młotkowski, dotychczasowy wikary.
===============
Notatkę sporządzono na podst. kwerendy w nast. księgach metrykalnych parafii pw. św. Andrzeja w Przemęcie (AAP):
mikrofilm nr 415 i 416
- urodzenia 1794 – 1817,
- śluby 1742 – 1795,
- zgony 1743 – 1797.
3od 1790 Strona tytułowa księgi metrykalnej parafii w Przemęcie
LIBER BAPTISATORUM PAROCHIAE PREMETENSIS Ab Anno 1790, pro tunc

Ecclesiam S: Romanam regente
PIO PAPA VI

[?] Romani Falces ten ente
JOSEPHO II

In Polonia feliciter regnante
STANISLAO AUGUSTO IV PONIATOWSKI

Dioecesim Posnaniensem gubernante
Antonio Onufro Okęcki
In Decanatu Smiglensi pra[e?]sidente
Valentino Szydłowski
Decano Foraneo et Praeposito Morcovicensi

In Parochia Premetensi Curatum agente
A.R.P. Joanne Formanowicz Priore et Professo
Premet. O. C. sub auspiciis Jllm˜i et Rndssmi
D.D. Joannis de Szołdry Szołdrski Abbatis Premetensis

/Koniec strony tytułowej/

[Tłumaczenie z j. łacińskiego:] Księga ta prowadzona była, kiedy na Stolicy Apostolskiej zasiadał Papież Pius VI, Cesarzem świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego był Józef II, a w Polsce królował Stanisław August IV Poniatowski, diecezją zarządzał Onufry Okęcki, dziekanem w Śmiglu był Walenty Szydłowski, a parafią przemęcką kierował A.R.P. Jan Formanowicz – Przeor Zakonu Cystersów w Przemęcie pod kierownictwem Opata Jana Szołdrskiego.
417-02-1803 Podpis X. Jana Formanowicza, plebana przemęckiego, na dokumencie datowanym na 17 lutego 1803 roku.
 
503-03-1808 Dokument świadczący o wieku w chwili śmierci
"Dnia 2. Marca r.b. [1808] Jmci Xdz Jan Formanowicz Cysters Pleban Parafii Przemenckiey w Dekanacie Smigielskim w roku 64 życie zakonczył". (Podany wiek potwierdza tożsamość osoby. Piotr Formanowicz w tym czasie miał 63 lata i 1 m-c).
======================
Źródło: AAP - Akta ogólne Kościołów parafialnych i kaplic.
Zespół nr 0079 (1794 – 1848). Sygn. Księgi KA II/353/1; str. 35
opinia:
"Obecnie przyjmujemy imię zakonne, którym posługujemy się w Zakonie. Ale nie wszędzie tak jest i czasami zakonnicy otrzymują imię zakonne takie samo jak chrzcielne, czyli w praktyce w ogóle go nie zmieniają. Imię zakonne otrzymuje się obecnie podczas obłóczyn (czyli podczas przyjęcia do nowicjatu)".
===================
o. dk. Krzysztof Jankosz OCist
Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile
Kraków, ul.Klasztorna 11
Multimedia:
Źródła:
Gostyń, księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej, str 31 / 1745, dot. chrztu [akt prawny]
Gostyń dn. 30 stycznia 1745 r.
"Ja jak wyżej ochrzciłem chłopca imieniem PIOTR [syna] dobrze znanych [notasum] legalnych małżonków Jana FORMANOWICZA i Reginy. Chrzestnymi byli Wojciech Zelmanowicz i Agnieszka Czabayska, obywatele gostyńscy".

B _30)01)1745

Archiwum Państwowe w Poznaniu , 53/1458, 1459; sygn. 60, s. 97, dot. zgonu [akt prawny]
Obiit Premeti Die 2 Martii [1808] ex defektu Podagrze paralisi factus moribimdorum Sacramentis munitus A.R.P. Joannes Formanowicz Curatus. Professus Premetensis Ann aetatis once 64. Professionis 41. Presbyteri alias 35, sepultus 4 ejusdem Mensis.

Koronowo, Liber Mortuorum (Księga Zmarłych) klasztoru 00. Cystersów w Koronowie, dot. zgonu [książka]
2 Mart. [1808 r.] ob[itus] in mon[asterii] Premetensi A[dmodum] R[everendus] P[ater] Joannes Formanowicz Prof[essus] ejusdem mon[asterii] Obren[sis].
[w moim tłumaczeniu]: 2 marca 1808 r. zmarł w klasztorze Przemęckim Przewielebny Ojciec JAN FORMANOWICZ profes (zakonnik po złożeniu ślubów) tegoż (!) opactwa w Obrze.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=24279&from=&dirids=1&ver_id=646317&lp=8&QI=F59EE739EA280F37B7DCAE0376F52F98-1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl