www.FORMANOWICZ.pl

Formanowiczowie z Wielkopolski - genealogia rodzinna

Ekspansja nazwiska

Przedstawiony szkic jest fragmentem mapy Królestwa Polskiego z 1619 r. i obejmuje sześć ówczesnych województw, leżących w południowo-zachodniej części Polski. Czarnymi opisanymi nazwiskiem i datą punktami zaznaczono miejscowości, w których odnaleziono zapisy o Forman[k]owiczach, pochodzące z XVII- i I-połowy XVIII wieku. Opis poszczególnych miejsc zawarty jest w formie tabeli na mapie, którą można także powiększyć w nowym oknie. Opis ten powtórzyłem w dolnej części niniejszej strony (poniżej mapy).

powiększ mapę w nowym oknie
Województwo pomorskie
Gniew, 1710
Urodził się Jan, syn Kazimierza Gospodarza Formanowicza i Krystyny1.
Starogard, 1737
Urodziła się Anna, córka wspomnianego wyżej Jana Formanowicza i Marianny1.
Województwo poznańskie
Poznań, 1640
Elżbieta Racinsczanka, żona Szymona Formankowicza, toczy spór z biskupem poznańskim o prawo własności do domu2 .
Oborniki, ok. 1700
Marianna, córka Tomasza Formankowicza z Obornik ("de Oppido Oborniki"), w dn. 27 I 1743 r. została żoną Wojciecha, syna Macieja Walewskiego. Ślub odbył się w Buku.
Buk, 1703
Antoni Formanowicz w dn. 6 II 1703 r. ożenił się z Ewą, córką Stefa-na Kucharza.
Gostyń, 1742
Kołodziej Jan Formanowicz, syn Antoniego, wiosna 1742 r. przeniósł się z Buku do Gostynia.
Wielichowo, 1716
Kuśnierz Andrzej Formanowicz w 1716 r. wstąpił do cechu krawców w Wielichowie.
Województwo kaliskie
Kalisz, 1658
Krawiec Szymon Furmankowicz (Famatis Simone Furmankowicz, sartoris) potwierdził w kaliskiej księdze miejskiej testament mieszczanina Zachariasza Skubiszewicza3.
Województwo sieradzkie
Pabianice, 1726-1730
Szymon i Jakub Formankowiczowie, członkowie Cechu Szewców w Pabianicach4.
Lutomiersk, 172?
Jakub Formankowicz, szewc z Pabianic, "przyniósł testimonia" (świadectwo potwierdzające tytuł majstrowski) z Cechu Szewskiego Miasta Lutomierska4.
Województwo krakowskie
Kraków, XVI-XVIII wiek
Pierwsze informacje o Fu- i Formankowiczach, zamożnej rodzinie mieszczan krakowskich, pochodzą z XVI w. Z nich wywodzą się m.in. ks. Samuel Formankowicz, rektor UJ i Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1653-59, oraz Elżbieta, córka rajcy Jana Formankowicza, która w 1658 r. została żoną Kaspra Winklera, pochodzącego ze znanego rodu patrycjuszy poznańskich.
Nowy Sącz, 1684
Ks. Jan Formankowicz proboszcz w Nowym Sączu. 12 V 1684 – 17125
Jasło, 1689
Jakub Furmankowicz, burmistrz Jasła w 1689 r.6
Gdów, 1711
Ks. Jan Formankowicz, Doktor Dwojga Praw, proboszcz w Gdowie w latach ? - 30 III 17115
Województwo ruskie
Sambor, 1660
Rajca miejski Błażej Furmankowicz zapisuje klasztorowi Dominikanów w Samborze złote zauszmice i srebrne świeczniki, ofiarując je obrazowi Matki Boskiej Różańcowej7.
Przemyśl, 1717
Jezuita Andrzej Formanowicz, urodzony 29 XI 1671 (lub 1672) roku w "Małopolsce", zmarł 11 VII 1717 r. w Przemyślu8.


(1) Zapisy z ksiąg metrykalnych parafii Gniew i Starogard. Zindeksowane przez Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.
(2) AAP, sygnat. DK pap LXXXVII/ 8
(3) APP, Akta miasta Kalisz, zespół 4328/0, sygn. I/170 Liber testamentorum 1598-1668. k. 388
(4) Woźniak Ewa, prof., "Leksykalne wpływy łacińskie w XVIII-wiecznej Księdze cechu szewców i Bractwa św. Łazarza w Pabianicach" [w:] Rozprawy Komisji Językowej T. XLIV (1999); Woźniak E., Sposoby identyfikowania osób w dwóch pabianickich księgach cechowych (XVI-XVIII w), Onomastica XLVI, 2001
(5) Informacje z Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie
(6) Informacja ze strony internetowej miasta Jasła
(7) Andrzej Betlej, "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego", Tom 5, Część 1 z Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 1997
(8) Ludwik Grzebienia, O., "Słownik jezuitów polskich 1564-1990", t. 3, Kraków 1993, s. 144
Wszelkie prawa do tekstów oraz zdjęć i innych elementów graficznych zawartych na tych stronach są zastrzeżone.
Copyright © Mariusz Formanowicz, 2005-2019