Szuniewiczowie z Wileńszczyzny

Michał Ksawery Raczyński i Zuzanna Agata Raczyńska z d. Jarocka

  
Michał Ksawery Raczyński
*1769
+
Zuzanna Agata Raczyńska z d. Jarocka
*02-02-1783 Wola Pogroszewska / Belsk
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  16-05-1821 Warszawa
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Wiek męża:  52
Wiek żony:  38
Różnica wieku:  14
Dzieci:
Zdarzenia:
LPDataNazwa
116-05-1821
Warszawa 
Akt ślibu
Roku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego pierwszego dnia szesnastego miesiąca sierpnia o godzinie siódmej wieczór. Przed nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy pierwszej miasta stołecznego Warszawy zastępującym na ten raz ze słabości Urzędnika Stanu Cywilnego gminy drugiej miasta tego w województwie mazowieckimpowiecie warszawskim stawił się Wielmożny Michał Xawery Raczyński podług złożonej przed Nami metryki z ksiąg kościoła parafialnego w Pisakach będącego pod dniem czwartym miesiąca maja tysiąc siedemset siedmdziesiąt drugiego roku wydaney mający lat wieku swego pięćdziesiąt dwa, po niegdy Maryannie z Grzucińskich pierwszej swej małżonce, jak złożony Nam akt zeyścia z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Parafii [?] pod dniem drugim miesiąca sierpnia roku bieżącego wydanej dowodzi, pozostały wdowiec, i złożył Nam akt znania z [...] rodem ze wsi Kozie powiatu i województwa lubelskiego, syn niegdy Kajetana Raczyńskiego dziedzica dóbr Kozie w powiecie i województwie lubelskim i Salomei z Wolińskich małżonków tamże w dobrach własnych Kozice w województwie lubelskim zmarłych. [...] Stawiła się także panna Zuzanna Agata Jarecka dowodząca złożoną przed Nami metryką z ksiąg kościoła parafialnego w Belsku będącego pod dniem dwudziestym miesiąca grudnia tysiąc osiemset jedenstaego roku wydaną, iż ma lat wieku swego trzydzieści ośm miesięcy sześć i dni czternaście, przy matce swej zostająca i zamieszkała w Warszawie przy ulicy Gwardyi w domu pod liczbą tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć i pół od lat dziesięci w gminie drugiej miasta tego, rodem z wsi Wola Pogroszewska [część wsi Rębowola w gm. Belsk Duży] obwodu warszawiego województwa mazowieckiego, córka niegdy Jakuba Jareckiego obywatela podług złożonej Nam sepultury z ksiąg kościoła parafialnego w Słomczynie będącego pod dniem dwudziestym piątym miesiąca lipca roku bieżącego [...]
w przytomności ... Józefa Jerockiego mającego lat dwadzieścia pięć brata rodzonego wchodzącej w związek małżeński sekretarza biura Dyrekcji Materiału Artylerii mieszkającego w Warszawie przy ulicy Gwardyi pod liczbą tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć i pół. Felixa Szuniewicza liczącego lat dwadzieścia trzy, drukarza, mieszkającego w Warszawie przy ulicy Gwardyi pod numerem jak wyżej i Ignacego Białobrzeskiego [...]
Źródła:
Warszawa, akta stanu cywilnego gminy warszawskiej II cyrkułu, 59/1821, s. 126-129, dot. małżeństwa [akt prawny]
Niniejsza witryna stanowi składnik: www.formanowicz.pl
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl